radcy prawni

Radcy prawni i adwokaci

Reklama w obecnych czasach jest podstawą prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Możliwość przedstawiania oferowanych usług to w teorii jeden z głównych przywilejów wolnego rynku. Przedsiębiorcy stosują różnego rodzaju techniki, aby zachęcić potencjalnych Klientów do zakupu ich produktu lub skorzystania z usług. Istnieje jednak wiele branż, w których nie wszystkie formy reklamy i marketingu są dozwolone. Ta sytuacja ma miejsce w przypadku radców prawnych i adwokatów. 

RADCY PRAWNI A ADWOKACI

Istotę reklamowania się przez radców prawnych oraz adwokatów szczegółowo reguluje kolejno Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz Kodeks Etyki Adwokackiej. W przypadku adwokatów sytuacja jest stosunkowo jasna i klarowna. Kodeks Etyki Adwokackiej jednoznacznie zakazuje jakiejkolwiek formy reklamowania działalności adwokackiej. Zgodnie z § 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej ,,Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.”

 

Radcy prawni mają stosunkowo łatwiejszą sytuację. Zgodnie z Zasadami Etyki Radcy Prawnego art.31 pkt 1 dozwolone jest:

  1. Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej jest prawem radcy prawnego.
  2. Informowaniem jest inicjowane przez radcę prawnego działanie niestanowiące bezpośredniej propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem, bez względu na jego formę, treść i środki techniczne.
  3. Informacja może zawierać w szczególności następujące dane:

1) imię i nazwisko (wraz ze zdjęciem), życiorys zawodowy, posiadane tytuły zawodowe (w tym również uprawniające do wykonywania innego zawodu zaufania publicznego), stopnie i tytuły naukowe, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności zawodowe wynikające z dotychczasowej praktyki zawodowej, pełnionych funkcji i zajmowanych stanowisk, możliwość świadczenia pomocy prawnej w językach obcych, preferowane zakresy praktyki zawodowej, datę rozpoczęcia działalności kancelarii lub spółki, wykaz publikacji związanych z zawodem, przyznane tytuły lub nagrody związane z wykonywaniem zawodu;

2) logotyp Krajowej Izby Radców Prawnych, wskazanie prawnej formy wykonywania zawodu wraz z oznaczeniem indywidualizującym siedzibę i adres kancelarii (jej lokalizację i dojazd), formę kontaktów z klientem (w tym komunikacji elektronicznej), zasady świadczenia pomocy prawnej, zasady kształtowania wynagrodzenia (w tym jego formy lub wysokość), nazwiska wspólników i zawody wykonywane przez nich w kancelarii, wskazanie osób lub

spółek, z którymi radca prawny stale współpracuje, w tym również wykonujące usługi związane ze świadczeniem pomocy prawnej, wysokość sumy posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych;

3) o prowadzeniu przez radcę prawnego innej dopuszczalnej działalności pozostającej w związku ze świadczeniem pomocy prawnej;

4) przydatne w tworzeniu, utrzymaniu, poszerzaniu zaufania i dobrej relacji z klientem, a także pozytywnego wizerunku radcy prawnego, obejmujące w szczególności informowanie o misji, strategii i profilu działania kancelarii, zasadach współpracy z klientem, zasadach i trybie składania skarg lub reklamacji, udogodnieniach dla klienta;

5) o uczestniczeniu w rankingach prawniczych i zajętych miejscach – jeżeli są one prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą właściwego organu samorządu radców prawnych;

6) o referencjach, rekomendacjach, rodzajach prowadzonych spraw, transakcji lub procesów oraz wynikach finansowych kancelarii.

PRAKTYKA

W praktyce za dozwolone uznaje się to, co nie jest zakazane. W związku z tym, coraz częściej w Internecie można spotkać się z wieloma odmiennymi formami reklamowania z jakich korzystają radcy prawni. Co więcej, zdecydowana większość z nich funkcjonuje na zasadzie spółek, co oznacza, że bez komunikowania personą, traktowani są oni jako zwykłe przedsiębiorstwo, a informowanie o oferowanych usługach poprzez podawanie rozwiązań na konkretne problemy prawne nie stanowi już problemu. 

 

Czy zajmujemy się prowadzeniem tego typu Firm i Spółek? Tak. Czy wiemy jak to robić? Tak. Chętnie pomożemy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyobraź sobie, że wśród milionów neonów wyróżnia się tylko jeden. I to jest twoja firma.