Regulamin_

REGULAMIN SKLEPU FORCEPR.PL

§1

Ogólne warunki korzystania ze strony

1. Strona internetowa forcepr.pl (dalej „Strona”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, z poziomu zakładki „Sklep (zwanej dalej „Sklep”), w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Właścicielem Strony jest: Force PR Małgorzata Zarębska, Romualda Traugutta 10/13, 43-300 Bielsko Biała. NIP: 9371802359, REGON: 243121422

3. Korzystanie z usług strony równoznaczne jest z akceptacją postanowień regulaminu będącego integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Korzystanie ze Strony możliwe jest za pośrednictwem urządzeń posiadających dostęp do sieci Internet.

5. Ceny podane na Stronie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

6. Właściciel oświadcza, że towary dostępne na stronie są wolne od wad fizycznych.

7. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Strony prowadzonej przez Sprzedawcę.

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej przez cały okres jej działalności w widocznym miejscu w celu umożliwienia jego pozyskania, odtworzenia oraz utrwalania jego treści.

9. Warunkiem korzystania z zasobów strony jest posiadanie przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych.

10. W przypadku gdy użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych może korzystać z zawartości strony za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.

11. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w celu rejestracji na stronie. Użytkownik oświadcza iż podane przez niego dane nie naruszają przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich a także są zgodne ze stanem faktycznym.

12. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania na stronie.

§2

Rejestracja i Zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania konta podczas podawania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Rejestracja możliwa jest w każdej chwili działania strony, poza okresami przeznaczonymi na prace konserwacyjne bądź związanymi z wypadkami losowymi wpływającymi na działanie strony. W celu rejestracji należy podać poprawny adres email oraz hasło o możliwe największym stopniu trudności. Na podany adres email zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Po zarejestrowaniu się oraz zalogowaniu Klient powinien podać pełne dane teleadresowe w zakładce „moje konto” lub podczas realizacji zamówienia. W zakładce „moje konto” istnieje możliwość adresu płatności oraz adresu wysyłki. Opcja „Adres płatności” jest podstawowym zbiorem informacji teleadresowych na które to zrealizowana zostanie przesyłka. W przypadku gdy przesyłka ma być przesyłana na inny adres niż adres płatności użytkownik jest zobligowany do podania dodatkowego adresu w części „adres wysyłki”.

3. Umowa uważana jest za zawartą po podaniu niezbędnych danych i zarejestrowaniu konta na stronie.

4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych na stronie w celu poprawnej realizacji zamówień. Dane powinny zostać zaktualizowane przed realizacją zamówienia.

5. W momencie rejestracji, na stronie tworzone jest konto użytkownika, w którym gromadzone są informacje o użytkowniku oraz o jego aktywności w ramach działalności strony w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie oraz wszystkich podanych przy rejestracji danych osobowych w tym adresów, numerów kont, oraz danych kontaktowych i osobowych.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych teleadresowych zgodnych ze stanem faktycznym oraz pozwalających na odbiór towaru.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, płatności oraz realizacji wysyłki dostarczane są na adres email Klienta bądź w niektórych przypadkach telefonicznie w oparciu o dane podane podczas rejestracji. Zamówienia poza formą formularza elektronicznego mogą być realizowane za pomocą formularza kontaktowego na stronie „kontakt” lub telefonicznie dzwoniąc na numer podany na stronie „kontakt”

8. Informacje zawarte w opisie produktu znajdującego się w Sklepie takie jak: cena, charakterystyka towaru, elementy z których on się składa, czas oczekiwania na dostawę a w momencie weryfikacji zamówienia także sposób dostawy są wiążące dla obu stron transakcji.

9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożone zamówienie stanowi ofertę zakupu danego towaru. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia oraz otrzymania wiadomości email potwierdzającej prawidłowy przebieg transakcji.

10. Zakupy w sklepie dokonywane są poprzez umieszczenie towarów w wirtualnym koszyku służącym w celach poglądowych i weryfikacyjnych. Towary umieszczone w koszyku mogą zostać z niego w każdej chwili usunięte lub swobodnie dodawane. Zawartość koszyka informuje o produktach, które Klient umieszcza w celu zakupu oraz kosztach związanych z zakupem wybranych towarów.

12. Towary umieszczone w koszyku mogą być przedmiotem obniżki jeśli Klient posiada kupon rabatowy i poda jego prawidłowy numer we właściwym polu. Po uzupełnieniu go zsumowana wartość koszyka zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z wysokości udzielonego rabatu.

12. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu użytkownik przechodzi do sekcji szczegóły zamówienia za pomocą przycisku „przejdź do kasy” gdzie ma możliwość weryfikacji danych wysyłki, lub podania ich jeśli nie zrobił tego uprzednio oraz wyboru sposobu płatności i dostawy.

§3

Płatności

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary czyli cenę oraz koszty dostawy dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wydanie towaru następuje po uiszczeniu opłat związanych z zamówieniem

3. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika w chwili realizacji zamówienia oraz charakteru wybranego towaru. Produkty wirtualne jak PDF oraz Ebooki czy filmy Wideo nie posiadają kosztów dostawy.

4. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w Sklepie oraz wysokości kosztów dostawy, wynikających ze zmian cenników podmiotów świadczących usługi kurierskie i dostawcze

§4

Dostawa towaru

1. Przedmioty wirtualne w tym: PDF, Ebooki oraz filmy wideo ze względu na brak fizycznej formy przesyłane są na adres email podany podczas rejestracji niezwłocznie po zaksięgowaniu należności z tytułu zamówienia.

2. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w formie rachunku, faktura lub potwierdzenie zapłaty. Ustawowo na kupującym spoczywa obowiązek udowodnienia, że reklamowany towar jest zakupiony u konkretnego sprzedawcy.

2. Klient za pomocą formularza kontaktowego, drogą listową lub drogą emailową zobowiązany jest do przedstawienia niezgodności nabytego towaru a następnie w przypadku towaru fizycznego odesłania go za pomocą przesyłki nie pobraniowej na podany przez administratora adres.

3. Strona forcepr.pl ustawowo ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji Klienta.

4. Informacje niezbędne do realizacji procesu reklamacji:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon nabywcy,
– datę zakupu przedmiotu stanowiącego podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację w tym żądania nabywcy.

5. O wyniku przeprowadzonego procesu reklamacyjnego nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej na zasadach identycznych, jak w przypadku reklamacji towarów lub usług.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Produkty wirtualne, ze względu na swój charakter (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), nie podlegają prawu odstąpienia od umowy. Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

2. Klient przed zakupem produktu w wersji elektronicznej lub PDF, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

 

§7

Własność intelektualna

1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszelkie prawa do materiałów są własnością Sklepu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Materiałami będącymi przedmiotem ochrony prawami autorskimi są: fotografie będące osobistą własnością strony forcepr.pl , grafika, logo, treści oraz zdjęcia i opisy towarów.

2. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów wymienionych w ust. 1 oraz układu i kompozycji Sklepu jest zabronione za wyjątkiem sytuacji gdy korzystanie z przedmiotów własności intelektualnej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody firmy FORCE PR. Zabronione jest kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie treści stanowiących obiekt ochrony prawa autorskiego w myśl Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych ze wskazaniem na próby odtworzenia wyglądu sklepu w sieci Internet.

 

§8

Przerwy techniczne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Strony spowodowanych wypadkami losowym takimi jak: brak dostępu do sieci Internet, awarie sprzętu (w tym serwerów na których sklep się znajduje) itd.

2. Strona zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do jego zasobów spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub aktualizacjami skryptów.

 

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022. Jednocześnie właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o których poinformuje użytkowników na stronie głównej sklepu. Nowa wersja regulaminu obowiązuje tylko Klientów którzy złożyli zamówienia po opublikowaniu nowej wersji regulaminu. Pozostałych Klientów obowiązuje poprzednia wersja regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez sklep nie później niż 45 dni od daty opublikowania.

2. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących korzystania z usług Przelewy24 w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Przelewy24.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Ochrona danych osobowych.

Firma FORCE PR, przechowuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby zamówień na stronie Internetowej forcepr.pl w sposób zgodny z udzielonym przez Klientów zezwoleniem oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Klient dokonując rejestracji w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie przekazane firmie FORCE PR, z siedzibą przy ulicy Romualda Traugutta 10/13, 43-300 Bielsko Biała dane osobowe mogą być w dowolnym momencie przez Klienta modyfikowane lub też na prośbę usuwane z bazy danych zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą. Administrator strony forcepr.pl zobowiązuje się do pełnej realizacji postanowień ustawy o ochronie danych osobowych w tym ich dostępu oraz kontroli przetwarzania. Ponadto firma FORCE PR zobowiązuje się do przechowywania ich w sposób nie zagrażający upublicznieniu, a dostęp do nich posiadają wyłącznie pracownicy strony forcepr.pl.

Strona forcepr.pl nie przekazuje oraz nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem organów państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami oraz podmiotów trzecich wykonujących na zlecenie sprzedawcy czynności związanych z realizacją umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym w tym:

Firm będących operatorami obsługującymi płatności elektroniczne.
Banków będących odbiorcami przelewów pieniężnych związanych z wykonaniem zawieranych umów.
Podmiotów realizujących przesyłki i dostawy zamówionych towarów.

Polityka Cookies.

Strona forcepr.pl korzysta z plików tymczasowych (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych służących dopasowaniu oferty oraz treści do preferencji Klienta oraz polepszeniu ogólnej obsługi w sklepie. Pliki tymczasowe zapisywane są w pamięci przeglądarki przez stronę forcepr.pl. Klient może wyłączyć obsługę plików cookies w każdej chwili, korzystając z ustawień swojej przeglądarki.

Materiały promocyjne.

Materiały promocyjne, informacyjne oraz kupony i rabaty przesyłane do Klientów dotyczą wyłącznie asortymentu produktów na stronie forcepr.pl. Klient wyraża zgodę na rozsyłanie wymienionych wyżej treści reklamowych zapisując się do newslettera. Subskrypcja może zostać przez Klienta w każdej chwili anulowana.

 

Wejdź do świata cyber marketingu!

Wyobraź sobie, że wśród milionów neonów wyróżnia się tylko jeden. I to jest twoja firma.